Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi predávajúcim na jednej strane (spoločnosť ANNY, s.r.o  so sídlom: M.R.Štefánika 4, 036 01 Martin, IČO: 52749444
IČ DPH: SK 2121127173, zapísaná v Obchodnom registri Žilina Okresného súdu Žilina Vložka číslo: 73538/L) a kupujúcim na strane druhej, pri kúpe tovaru ponúkaného na predaj v internetovom obchode www.psreflection.com. Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť ANNY, s.r.o.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

E-mail: info@psreflection.com
Telefón: +421 917 803 240

Nákup a osobné údaje

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.psreflection.com, je možný vytvorením objednávky nevyžadujúcej registráciu. Pre účel vybavenia objednávky je potrebné zadať: meno, priezvisko, dodaciu adresu, E-mail a telefonický kontakt. V prípade nákupu právnickej osoby sú potrebné fakturačné údaje : IČO, DIČ, IČ DPH.
Pokiaľ kupujúci zvolí možnosť odoberania newslettra, budú na E-mailovú adresu kupujúceho zasielané novinky a akciové ponuky. Odoberanie newslettra je možné kedykoľvek zrušiť.
Kupujúci tiež po odoslaní objednávky môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho.

Odoslaním objednávky bez registrácie, kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či partnersky zamluvneným doručovateľským službám. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Žiadosť je potrebné zaslať poštou na adresu:

ANNY, s.r.o
M.R.Štefánika 4
036 01 Martin

Možnosť je aj elektronicky na E-mailovú adresu: info@psreflection.com


Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Nákup tovaru cez internetový obchod psreflection.com  je možný vytvorením objednávky bez registrácie. Kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu s prevádzkovateľom/predávajúcim. Po vytvorení a odoslaní objednávky bude kupujúcemu na jeho E-mailovú adresu doručený potvrdzujúci E-mail s detailnými údajmi objednávky.

Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom internetového obchodu www.psreflection.com sú záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a ako aj s reklamačným poriadkom.

Platba 

Spôsoby platby za tovar kúpený v internetovom obchode www.psreflection.com: 
– bezhotovostne – prevodom na účet, kedy sú všetky potrebné údaje k uskutočneniu platby odoslané  na email kupujúceho po vytvorení objednávky.
– platobnou bránou GP webpay

Doručovanie tovaru

Tovar je doručovaný prostredníctvom služby kuriér Slovenskej pošty a.s., ak si druhá strana/kupujúci neželá iný spôsob dopravy, pričom sa po vzájomnej dohode predávajúci vie prispôsobiť podmienkam vyhovujúcim druhej strane- kupujúcemu. 

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefóne číslo).

V prípade, že kupujúci sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doručení objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu svojej banky, z ktorej je uskutočnená platba.

Všeobecné dodacie podmienky

Prevádzkovateľ/predávajúci, sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 30 dní odo dňa odoslania potvrdenia objednávky na E-mail kupujúceho. Tovar je zasielaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť a tovar prevziať (platba vopred prostredníctvom elektronického bankovníctva), v opačnom prípade je prevádzkovateľ/predávajúci, oprávnený požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Kupujúci, ktorý neprevzal tovar dostane e-mail so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

Prevzatím zaplateného tovaru kupujúci nadobúda k tovaru vlastnícke právo a prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Po vyexpedovaní objednávky predávajúci pošle E-mail kupujúcemu s informáciami o odoslaní tovaru s číslom, pod ktorým môže sledovať doručenie (tracking number). V prípade nepredvídateľných udalostí a špeciálnych objednávok si predávajúci vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom bude kupujúceho včas informovať.

Tovar je odoslaný po prijatí platby prostredníctvom elektronického bankovníctva. Kupujúci má možnosť za tovar zaplatiť, prevodom na účet predávajúceho.

Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. 

Prevádzkovateľ/predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené zmluvnou doručovacou spoločnosťou a ani za poškodenie zásielky zavinené zmluvnou doručovacou spoločnosťou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa ani nepredvídateľné okolnosti, ktoré skomplikovali doručenie objednaného tovaru.


Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku na tovar 6 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od fyzického prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním či nesprávnym použitím výrobku.
Výmena tovaru

Tovar, ktorý kupujúci požaduje vymeniť musí byť nepoškodený a nepoužitý. Náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho. Náklady na prepravu od predávajúceho do rúk kupujúceho znáša strana predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

Reklamácia tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode psrefletion.com je 6 mesiacov. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Faktúra slúži ako dodací, reklamačný a záručný list. Náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho. Náklady na prepravu od predávajúceho do rúk kupujúceho znáša strana predávajúceho.

V prípade pochybenia pri dodaní tovaru zo strany predávajúceho, či pri akýchkoľvek nepredvídateľných udalostiach, ktoré znemožnili dodanie tovaru, je potrebné kontaktovať stranu predávajúceho prostredníctvom nižšie uvedených údajov:

Telefonicky:  +421 917 803 240
E-mailom: info@psreflection.com

Ceny a poplatky

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné – vrátane DPH. Poštovné a balné je účtované zvlášť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke psreflection.com

Kupujúci a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 15.3.2022 a účinnosť nadobúdajú uzavretím kúpnej zmluvy.